O nás

Základní škola a Mateřská škola Břežany je příspěvková organizace zřízená obcí. Jsme úplná základní škola s oběma stupni, součástí organizace je mateřská škola, školní družina, školní jídelna a výdejna. Kapacita školy je 230 žáků, mateřská škola má kapacitu 60 dětí. Počet žáků se pohybuje mezi 115 až 170 žáky z Břežan, Mackovic, Pravic, Hrušovan nad Jevišovkou a Božic. V základní škole vyučuje 10 pedagogů a 3 asistenti pedagoga. V mateřské škole pracují 4 učitelky  a 1 asistentka pedagoga.
Vzdělávání je realizováno podle ŠVP pro ZV s motivačním názvem Tvořivá škola. Poskytujeme vzdělání žákům s mimořádným nadáním, průměrným nadáním i dětem integrovaným pro SPU. Všichni učitelé mají vysokoškolské magisterské vzdělání, vychovatelka má vzdělání střední s maturitou. Věkový průměr učitelů základní školy je přibližně 36 let. Ve škole pracuje výchovný poradce, školní metodik drogové prevence a správce počítačové sitě. Škola spolupracuje s PPP Znojmo, se Zámkem Břežany, příspěvková organizace a SPC Brno.
Vyučování probíhá ve dvou od sebe vzdálených budovách. Budova 1. stupně se nachází v klidné okrajové části obce a sousedí s farou a hřbitovem. Byla postavena v roce 1834. Technicky stav je uspokojivý. Uvnitř se nacházejí 3 třídy, školní družina, kabinet učebnic, sborovna a šatna. Budova je připojena na internet a v jedné třídě je interaktivní tabule. Okolí budovy - školní dvůr působí neutěšeně a postrádá vybavení pro relaxaci a využití dětí. Školní družina poskytuje dětem po vyučování prostor pro odpočinek, relaxaci a sport. Vnitřní prostory jsou vymalované a upravené.

Budova druhého stupně se nachází na opačném konci obce a je vzdálena asi 15 minut chůze od budovy stupně 1. V suterénu se nachází 1 třída, kabinet pomůcek, kabinet pro chemii a přírodopis. V přízemí budovy najdeme sborovnu, ředitelnu, dvě třídy a prostorné šatny. V prvním patře jsou dvě třídy, WC a kabinet výchovného poradce. V podkroví se nachází třída, která slouží výuce jazyků a hudební výchově, školní jídelna - výdejna a dobře vybavená třída informatiky. Všechny třídy jsou vybaveny výškově stavitelným nábytkem, v každém patře je v jedné ze tříd nainstalována interaktivní tabule s dataprojektorem a ozvučením. Okolí budovy tvoří rozlehlá zahrada se starými i novými stromy a provizorním hřištěm. Výhodou školy je prostředí rodinného typu. Ve třídách je málo dětí a učitelům to umožňuje individuální přístup k jednotlivým žákům, mají možnost děti lépe a důkladněji poznat, porozprávět si s nimi a lépe je pochopit. Také kolektiv pedagogů je poměrně malý a věkově si blízký. Další předností je blízkost volné přírody a navázaná dobrá spolupráce se Zámkem Břežany, příspěvková organizace, která pečuje o děti a mládež více či méně postižené, a s Občanským sdružením rodičů Břežany. Škola pořádá kazdoročně pro děti dvou po sobě jdoucích ročníků plavecký výcvik v plaveckém bazénu ve Znojmě a v Hrušovanech nad Jevišovkou a pro zájemce z řad žáků druhého stupně ve spolupráci se ZŠ Dyjákovice také lyžařský výcvikový kurz. Učitelé zapojili žáky soutěživou formou do sběru druhotných surovin a bylin, baterií a drobných elektrozařízení. Ve škole jsou zájmové kroužky - angličtiny, hry na zobcovou flétnu, klavír, výtvarný kroužek, fotbalový, florbalový, logopedický a další. 

Zapojujeme se do olympiád z dějepisu a českého jazyka, angličtiny, matematiky, do logické olympiády, soutěží sportovních - ve florbalu, výtvarných nebo recitačních. Žáci se účastní kol školních i okresních a ti nejlepší postupují i do kol krajských. Promýšlíme a vytváříme školní projekty, na jejichž realizaci se podílejí učitelé a hlavně děti - např. Den stromů, Den dětí, Ochrana člověka za mimořádných okolností, Zdravá svačinka, Halloween apod. Každoročně pořádáme pro žáky literární a výtvarné soutěže - Tahle kniha, to je ono..., Můj oblíbený literární hrdina, Mladý Demosthénés, konverzační soutěž v angličtině a němčine, Einstein a pod.. V minulých letech jsme realizovali dva projekty - jeden zaměřený na podporu žáků se SVP a druhý - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictím ICT - učitelé tvořili pracovní listy a prezentace. V současné době nemáme dlouhodobé projekty. Škola příležitostně spolupracuje se ZŠ Hrušovany nad Jevišovkou, Dyjákovice, Šanov. 

Informace o svých aktivitách škola zveřejňuje na webových stránkách, které tvoří učitelé a zapojují do jejich tvorby i žáky vyšších ročníků. Vydáváme Školní noviny, které tvoří vyučující českého jazyka za vydatné spolupráce žáků všech ročníků a které jsou pravidelně jednou za měsíc vystavovány ve vitrínce umístěné uprostřed obce vedle obchodu s potravinami. Škola pořádá Den otevřených dveří - pro rodiče všech žáků na podzim a začátkem ledna, Den otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče a pravidelně též konzultační odpoledne, na nichž učitelé informují rodiče o prospěchu a chování žáků. Organizujeme pro předškoláky kurz přípravy na vstup do 1. ročníku. Při škole pracuje školská rada, která byla zřízena v roce 2006 a jsou v ní zastoupeni zástupci obce, rodičů a školy. Na podzim roku 2006 bylo založeno Občanské sdružení Břežany, které se školou spolupracuje. Od roku 2007 spolupracuje škola s SPC Brno.

Ve škole pracuje výchovný poradce, který pomáhá žákům deváte třídy s volbou povolání, třídním učitelům pomáhá s tvorbou programů pro děti s diagnostikovanými poruchami učení. Metodik drogové prevence se podílí na potlačování  sociálně patologických jevů a spolupracuje s rodiči problémových žáků.

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. ŠD nenahrazuje školní vyučování ani není jeho pokračováním. Dětem zajišťuje rekreaci, odreagování a odpočinek po namáhavé práci během výuky. Využívá vhodného střídání odpočinku, hry, zábavy a sportu, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a zájmy žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD i funkci sociální - dohled nad dětmi po vyučování.

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořila Lenka Čermáková