Souhlas zákoného zástupce

05.07.2014 18:29

souhlas zakonneho zastupce.doc (36,5 kB)

Základní škola a Mateřská škola , Břežany, okres Znojmo, příspěvková organizace
 
dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákon /NOZ/ v přímé souvislosti se zákonem č. 561/2004 Sb., 
 
67165 Břežany 174 , t.č. 515277113
 
 
Souhlas zákonného zástupce 
 
školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
 
Já, níže podepsaný/á (jméno, příjmení) ……………………………………………………….…………………………….
 
narozen/a: …………………………………………………………………………..……………………………………….................
 
bytem: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
jako zákonný zástupce své dcery / svého syna:……………………………………………………..…………….........
 
narozené/ho: …………………………………………………………………………………………………..…………………………..
 
bytem: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
žáka: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
uděluji svému nezletilé/mu dceři-synovi, která/ý nenabyl plné svéprávnosti, ve shodě se 
 
zvyklostmi soukromého života souhlas k tomuto právnímu jednání:
 
1) Může v době přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním opustit areál školy 
 
/osobní volno/. Jsem si vědom/a, že moje dcera / můj syn tráví osobní volno na vlastní 
 
nebezpečí a jsem si vědom/a, že v této době za něho/ni škola nenese právní odpovědnost.
 
Můj nezletilý/lá syn/dcera je schopen/na v mezích souhlasu sám právně jednat. Jako 
 
zákonný zástupce prohlašuji, že právní jednání k němuž jsem nezletilou osobu pověřil, je 
 
přiměřený jeho rozumové, mravní a volní vyspělosti.
 
2) Může se účastnit běžných akcí pořádaných školou (jednodenní exkurze, besedy, přednášky a 
 
další aktivity doplňující studium). 
 
3) Může v případě nevolnosti nebo návštěvy lékaře v době vyučování samostatně opustit areál 
 
školy. Jsem si vědom/a, že moje dcera / můj syn při přesunu do místa trv. bydliště nebo k 
 
lékaři po vlastní ose nebo pomocí MHD (VHD) zvládne sám a na vlastní nebezpečí a jsem si 
 
vědom/a, že v této době za něho/ni škola nenese právní odpovědnost. Můj nezletilý/lá syn/
 
dcera je schopen/na v mezích souhlasu sám v těchto věcech právně jednat. Jako zákonný 
 
zástupce prohlašuji, že právní jednání k němuž jsem nezletilou osobu pověřil, je přiměřený
 
jeho rozumové, mravní a volní vyspělosti.
 
I. Dále jako zákonný zástupce vydávám toto souhlasné prohlášení k možnosti 
 
orientačního testování přítomnosti návykových látek v lidském organismu a 
 
testování na přítomnost alkoholu - pomocí dechové zkoušky, v případě 
 
přítomnosti OPL - pomocí zkoušky ze slin mého syna/dcery, existuje-li
 
důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho/jejího 
 
zdraví.
 
II. Zároveň jako zákonný zástupce souhlasím s použitím použití audio-video záznamu, 
 
včetně fotografování svého syna - dcery v průběhu trvání studia ve škole jako součásti 
 
osobního spisu (školní matriky) a na webové stránky školy a vnitřní prostory školy, jakož 
 
i s umístěním těchto záznamů v digitální formě v databázi školy a to po celou dobu trvání 
 
studia a po ukončení studia mého syna - dcery do školy. 
 
Tento souhlas slouží pro: 
 
a) reprezentaci mého syna/dcery v rámci školních aktivit
 
b) reprezentaci školy 
 
c) pro potřeby vedení kroniky školy v rámci reprezentace žáka-žákyně a reprezentaci
 
školy
 
III. Současně souhlasím s tím, že „Škola“ může použít po dobu studia i po ukončení studia 
 
jeho práce (výtvarné, písemné apod.) vždy s uvedením autora práce pro:
 
a) reprezentaci mého syna/dcery v rámci školních aktivit
 
b) reprezentaci školy 
 
c) pro potřeby vedení kroniky školy v rámci reprezentace žáka-žákyně a reprezentaci
 
školy
 
Dne:. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Podpis zákonného zástupce: . . . . . . . . . .. . . . . . . .

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořila Lenka Čermáková