Organizační opatření pro rok 2017/2018

24.05.2017 15:32

Org.opatření 2017 18.doc (31232)

Základní škola a Mateřská škola, Břežany, okres Znojmo, příspěvková organizace

67165 Břežany 174

IČ : 75 008882,e-mail: zs.brezany@zn.orgman.cz

 

 

 

Ředitelka Základní školy Břežany vydává dle Zákona č.561/2004,Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, § 23, odst.3 a Vyhlášky č. 48/2005 o základním vzdělávání § 4, odst.1 s účinností od 1.9.2017 toto

 

 

 O R G A N I Z A Č N Í  O P A T Ř E N Í,

 

kterým dojde od 1.9. 2017 ke spojení  tříd 1.stupně základní školy.

 

 

 

Odůvodnění:

      Celkový počet žáků zapsaných pro školní rok 2017/2018  je cca 85. Průměr žáků na jednu třídu by při počtu 9 tříd byl 9,4 . Tato skutečnost neodpovídá znění vyhlášky č. 48/2005, kde se v odstavci č.1 říká :,,Školy mají nejméně 17 žáků v průměru na 1 třídu.“

       Vzhledem k tomu, že ředitel školy je povinen řídit se zákony a vyhláškami, dojde v naší škole k 1.9.2017  ke sloučení 1. a 3. třídy pod vedení zkušené učitelky paní Mgr. Růženy Vaňkové a  4. a 5. třídy pod vedení učitelky- Bc. Michaely Holíkové . Žáci II. ročníku budou vyučováni samostatně třídní učitelkou  - Denisou Šebelovou.

       Všechny vyučující na 1. stupni jsou vysokoškolsky vzdělané, dostatečně zkušené a fundované na to, aby odvedly kvalitní práci.

        Takováto opatření neděláme rádi – nutí nás k tomu obtížná ekonomická situace ve školství. Přesto se snažíme udržet v obci funkci školy při dodržení co nejvyšší kvality práce.    

       Věřím, že organizační opatření nebudou mít vliv na kvalitu péče o žáky a jejich prospěch.

 

 

 

V Břežanech 9.5.2017                                         Mgr. Jitka Čermáková

                                                                           ředitelka školy 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořila Lenka Čermáková