organizační opatření pro rok 2015/2016

01.06.2015 08:58

Základní škola a Mateřská škola, Břežany, okres Znojmo, příspěvková organizace

67165 Břežany 174

IČ : 75 008882,e-mail: zs.brezany@zn.orgman.cz

 

 

 

Ředitelka Základní školy Břežany vydává dle Zákona č.561/2004,Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, § 23, odst.3 a Vyhlášky č. 48/2005 o základním vzdělávání § 4, odst.1 s účinností od 1.9.2015 toto

 

 

 O R G A N I Z A Č N Í  O P A T Ř E N Í,

 

kterým dojde od 1.9. 2015 ke spojení  tříd 1.stupně základní školy.

 

 

 

Odůvodnění:

      Celkový počet žáků zapsaných pro školní rok 2015/2016  je cca 104. Průměr žáků na jednu třídu by při počtu 9 tříd byl 11,5 .Tato skutečnost neodpovídá znění vyhlášky č. 48/2005, kde se v odstavci č.1 říká :,,Školy mají nejméně 17 žáků v průměru na 1 třídu.“ Průměr žáků na jednu třídu na 1. stupni neodpovídá požadavku vyhlášky, neboť je 8,2 žáků na třídu.

       Vzhledem k tomu, že ředitel školy je povinen řídit se zákony a vyhláškami, dojde v naší škole k 1.9.2014  ke sloučení 2. a 5. třídy pod vedení jedné třídní učitelky – Mgr. Lucie Martinkové a také  3. a 4. třídy pod vedení jedné učitelky- Mgr. Zuzany Stehlíkové . Žáci I. ročníku budou vyučováni samostatně třídní učitelkou  - Mgr. Annou Dovrtělovou. Všechny vyučující na 1. stupni jsou vysokoškolsky vzdělané, dostatečně zkušené a fundované na to, aby práci ve spojené třídě dobře zvládly a odvedly kvalitní práci.

        Takováto opatření neděláme rádi – nutí nás k tomu obtížná ekonomická situace ve školství. Přesto se snažíme udržet v obci funkci školy při dodržení co nejvyšší kvality práce.    

       Věřím, že organizační opatření nebudou mít vliv na kvalitu péče o žáky a jejich prospěch.

 

 

 

V Břežanech 25.5.2015                                    Mgr.Jitka Čermáková

                                                                           ředitelka školy 

 

Org.opatření 2015 16.doc (31744)

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořila Lenka Čermáková