Nové organizační opatření 2016/2017

02.08.2016 11:04
Základní škola a Mateřská škola, Břežany, okres Znojmo, příspěvková
 
organizace
 
67165 Břežany 174
 
IČ : 75 008882,e-mail: zs.brezany@zn.orgman.cz
 
Ředitelka Základní školy Břežany vydává dle Zákona č.561/2004,Sb.o
 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve
 
znění pozdějších předpisů, § 23, odst.3 a Vyhlášky č. 48/2005 o základním
 
vzdělávání § 4, odst.1 s účinností od 1.9.2016 toto
 
O R G A N I Z A Č N Í O P A T Ř E N Í,
 
kterým dojde od 1.9. 2016 ke spojení tříd 1.stupně základní školy.
 
Odůvodnění:
 
Celkový počet žáků zapsaných pro školní rok 2016/2017 je cca 101.
 
Průměr žáků na jednu třídu by při počtu 9 tříd byl 11,2 .Tato skutečnost
 
neodpovídá znění vyhlášky č. 48/2005, kde se v odstavci č.1 říká :,,Školy
 
mají nejméně 17 žáků v průměru na 1 třídu.“
 
Vzhledem k tomu, že ředitel školy je povinen řídit se zákony a
 
vyhláškami, dojde v naší škole k 1.9.2016 ke sloučení pouze 4. a 5. třídy
 
pod vedení jedné učitelky- Mgr. Zuzany Stehlíkové . Žáci I. ročníku budou
 
vyučováni samostatně třídní učitelkou - Mgr. Alenou Stehlíkovou.
 
Žáci 2. třídy a 3.třídy budou vyučováni samostatně. Všechny vyučující na
 
1. stupni jsou vysokoškolsky vzdělané, dostatečně zkušené a fundované na
 
to, aby odvedly kvalitní práci.
 
Takováto opatření neděláme rádi – nutí nás k tomu obtížná ekonomická
 
situace ve školství. Přesto se snažíme udržet v obci funkci školy při dodržení
 
co nejvyšší kvality práce.
 
Věřím, že organizační opatření nebudou mít vliv na kvalitu péče o žáky a
 
jejich prospěch.
 
V Břežanech 25.7.2016 Mgr.Jitka Čermáková
 
ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola, Břežany, okres Znojmo, příspěvková

organizace

67165 Břežany 174

IČ : 75 008882,e-mail: zs.brezany@zn.orgman.cz

 

Ředitelka Základní školy Břežany vydává dle Zákona č.561/2004,Sb.o

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

znění pozdějších předpisů, § 23, odst.3 a Vyhlášky č. 48/2005 o základním

vzdělávání § 4, odst.1 s účinností od 1.9.2016 toto

 

O R G A N I Z A Č N Í O P A T Ř E N Í,

kterým dojde od 1.9. 2016 ke spojení tříd 1.stupně základní školy.

Odůvodnění:

 

Celkový počet žáků zapsaných pro školní rok 2016/2017 je cca 101.

Průměr žáků na jednu třídu by při počtu 9 tříd byl 11,2 .Tato skutečnost

neodpovídá znění vyhlášky č. 48/2005, kde se v odstavci č.1 říká :,,Školy

mají nejméně 17 žáků v průměru na 1 třídu.“

Vzhledem k tomu, že ředitel školy je povinen řídit se zákony a

vyhláškami, dojde v naší škole k 1.9.2016 ke sloučení pouze 4. a 5. třídy

pod vedení jedné učitelky- Mgr. Zuzany Stehlíkové . Žáci I. ročníku budou

vyučováni samostatně třídní učitelkou - Mgr. Alenou Stehlíkovou.

Žáci 2. třídy a 3.třídy budou vyučováni samostatně. Všechny vyučující na

1. stupni jsou vysokoškolsky vzdělané, dostatečně zkušené a fundované na

to, aby odvedly kvalitní práci.

Takováto opatření neděláme rádi – nutí nás k tomu obtížná ekonomická

situace ve školství. Přesto se snažíme udržet v obci funkci školy při dodržení

co nejvyšší kvality práce.

Věřím, že organizační opatření nebudou mít vliv na kvalitu péče o žáky a

jejich prospěch.

 

V Břežanech 25.7.2016 

Mgr.Jitka Čermáková

ředitelka školy

Org.opatření 2016 17 (2).doc (31232)

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořila Lenka Čermáková