2014

05.07.2014 18:27
Základní škola a Mateřská škola , Břežany, okres Znojmo, příspěvková organizace
 
67165 Břežany 174 , t.č. 515277113
 
 
Vážení rodiče,
 
předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Ředitelka 
 
základní a mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro 
 
podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a 
 
zveřejní je způsobem v místě obvyklým. Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte 
 
do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí 
 
přesáhnout 3 měsíce.
 
 K předškolnímu vzdělávání (dál jen „PŠV“) se přednostně přijímají děti v posledním 
 
roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před 
 
zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má 
 
dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.
 
Při přijímání dětí k předškolnímu a základnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky
 
stanovené zvláštním právním předpisem. O přijetí dítěte se zdravotním postižením
 
rozhodne ředitelka základní a mateřské školy na základě písemného vyjádření školského
 
poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
 
Dále rodiče upozorňujeme, že na základě nového zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
 
zákoník (nový občanský zákoník účinný od 01. 01. 2014, dále jen „NOZ“) , mají rodiče 
 
povinnost a právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně 
 
způsobilé. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně 
 
jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zák. zástupce dítěte, který bude jednat 
 
s třetí stranou (tj. s naší školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí 
 
osobě /škola/, tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.
 
Ale pozor - v případě, že by ve výše uvedené věci (PŠV) vznikl vzájemný nesoulad 
 
zákonných zástupců – třetí strana tj. škola nebude dle ust. § 32 NOZ přihlížet k projevu 
 
vůle žádného z nich.
 
Nedohodnou-li se rodiče v dané záležitosti, která je pro dítě významná, zejména se 
 
zřetelem k jeho zájmu, rozhodne jedině soud na návrh rodiče - do doby, kdy v dané věci 
 
rozhodne soud, škola v žádném případě do rozhodnutí soudu nebude o přijetí či nepřijetí 
 
rozhodovat a správní řízení se ve věci přijetí formou usnesení v souladu s ust. § 64 odst. 
 
1 písm. c) přeruší, popř. dle ust. § 66 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 
 
zastaví a odkáže rodiče v souladu s ust. § 877 NOZ na soud, tak jak předem uvedeno.
 
O přijetí rozhodne ředitel/ředitelka školy ve správním řízení. Podle školského zákona 
 
č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí již není automaticky zasíláno, ale je oznámeno 
 
novým způsobem
 
- zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole ( u vchodu do 
 
školy tak, aby bylo čitelné zvenčí a rodiče nemuseli vstupovat do budovy),
 
- a na webových stránkách školy (uvést přesný odkaz):
 
- nepřijatým uchazečům (zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů) 
 
odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí. 
 
_________
 
Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín 
 
zveřejnění je stanoven na den (uvést datum):
 
_________
 
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. 
 
Pro tyto účely bude každé žádosti přiděleno registrační číslo: 
 
O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
 
řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. 
 
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o 
 
jeho vydání. 
 
 Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno doporučeným dopisem s dodejkou 
 
v písemné podobě.
 
Břežany 23. ledna 2014 
 
Mgr.Jitka Čermáková
 
ředitelka školy

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořila Lenka Čermáková