Historie

 

          První písemná zprávy o Břežanech, kostele a faře jsou z roku 1222. Původní název obce byl Vršava (1881), též Frišava v německých pramenech se uvádí Frischau (vzniklo z názvu „lidé na břehu“) a od roku 1949 pak byla přejmenována na Břežany.

          Zmínka o samostatné škole v Břežanech se objevuje již v r. 1727. Učitelské povolání bylo dědičné v rodě Kašparů, kteří na Břežanské škole působily až do roku 1821. Původní školní budova postavená v r. 1807 byla sice v r. 1825 opravena, ale roku 1834 byla postavena nová škola jako dvojtřídka (část nynější budovy č.3 – u fary). Podle německých pramenů byla v r. 1929 nad sýpkou (nynější budova) postavena nová dvoutřídní česká státní menšinová škola s mateřskou školou. Tato budova byla postupem času využívána jako německá měšťanská škola, německá polní nemocnice, ubytovna pro sovětské vojáky a 1. 9. 1945 zde bylo opět zahájeno vyučování žáků obecné školy.

          V roce 1952 byla uvedena do provozu školní jídelna, která pro nedostatek vhodných prostor byla neustále přemísťována, až byla nakonec umístěna v mateřské škole (1964). 3. 12. 1950 bylo při národní škole ustanoveno Sdružení rodičů a přátel školy. Ve školním roce 1955/56 byla poprvé zřízena školní družina. Do konce sedmdesátých let pokračovaly postupné úpravy školy (cvičná kuchyňka, ústřední topení). V letech 1983 – 1990 se vybudovala nová tělocvična, která sloužila i škole. V devadesátých letech došlo k další modernizaci a opravám školních budov (zateplení stropů, zřízení počítačové učebny. )

          V roce 2003 byla panem ředitelem Mgr. Petrem Melicharem provedena transformace základní školy na příspěvkovou organizaci s názvem Základní škola a Mateřská škola, Břežany, okres Znojmo, příspěvková organizace.

          Od 1.8.2006 byla do vedení školy jmenována Mgr. Jitka Čermáková. Ve školním roce 2006/2007 měla škola 141 žáků z Břežan, Pravic, Mackovic. 1.9.2006 byl vytvořen ŠVP pro ZV s motivačním názvem Tvořivá škola. Bylo založeno Sdružení rodičů Břežany. Během prázdnin byly vyměněny podlahy na 1.stupni ZŠ.

          Ve školním roce 2007/2008 měla škola 149 žáků. Byly pořízeny výškově stavitelné lavice a židličky pro žáky 1.stupně.

          Během prázdnin 2008 byla provedena rekonstrukce střechy, výměna oken za plastová, hydroizolace celé budovy 2.stupně , oprava anglického dvorku a chodníku kolem budovy v hodnotě 4,5 mil. Kč. V suterénu byla opravena podlaha, vymalována a upravena na třídu. Byla pořízena nová tabule, nábytek, stůl pro učitelku. Současně byla opravena prázdná místnost v suterénu a upravena na kabinet chemie a přírodopisu. V MŠ byly z bezpečnostních důvodů vykáceny dvě břízy na zahradě, byla instalována branka do zahrady a bezpečnostní sítě na vstupní dveře.

            V roce 2009/2010 měla škola 169 žáků. Byl podán projekt Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ Břežany prostřednictvím využití moderních učebních metod – pořídili jsme 5 počítačů, vytvořili metodiku práce s dětmi  se speciálními vzdělávacími potřebami a soubor pracovních listů.

Škola získala finanční prostředky ve výši 689764,-Kč. Pro celý 1.stupeň byly pořízeny nové lavice a židličky. Celá budova byla vymalována.

            V roce 201/2011 měla škola 160 žáků. Škola se přihlásila do projektu Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT – byly zakoupeny notebooky pro všechny pedagogy a PC v hodnotě 961821,-Kč. Škola se zapojila do Recyklohraní – vedeme žáky k ekologickému chování, třídění odpadů a sběru druhotných surovin, vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu. V MŠ byly vyměněny v jedné třídě radiátory, v budově 2.stupně podlahová krytina v jedné třídě.

             V roce 2011/2012 měla škola 146 žáků. Během prázdnin jsme opravili podlahy ve dvou třídách 2.stupně.

              2012/2013 měla škola 122 žáků. Z projektových peněz jsme pořídili 20 PC do třídy informatiky, pracovní stolky a židle, 2 interaktivní tabule s dataprojektorem. Opravili jsme dvě vestavěné skříně, zřídili kabinet fyziky a matematiky. V MŠ jsme vyměnili šatní skříňky za nové a podlahovou krytinu na schodišti.

              2013/2014 měla škola 117 žáků. Na podnět ČŠI jsme na WC 1.st. zavedli teplou vodu a odvětrání. Celá budova byla vymalována, vč. dveří, sborovny a šaten. V MŠ jsme vyměnili šatní skříně v druhé šatně, poličky na ručníky v obou umývárnách. Pořídili jsme stojany na matrace a lůžkoviny. Vyměnili jsme radiátory ve dvou třídách 2.stupně. Do školní jídelny – výdejny, kterou jsme pro žáky otevřeli od září 2014, jsme zakoupili vybavení – myčku, lednici, nádobí.

             2014/2015 měla škola 114 žáků. Byl otevřen včelařský kroužek, vybavení v hodnotě 21000,-Kč jsme získali z dotace. Podali jsme projekt Objevujeme svět s jazyky. Díky němu se 20 žáků vydalo do Anglie, 10 žáků do Vídně na týdenní pobyty, dva učitelé na studijní pobyt angličtiny na Maltu. Během prázdnin jsme vyměnili radiátory v jedné třídě MŠ, celou budovu nechali vymalovat, pořídili dva televizory, nový nábytek do třídy, koberce a budovu zabezpečili videotelefonem.

           2015/2016 měla škola 105 žáků. Navázali jsme spolupráci s MENSou a založili Klub mimořádně nadaných dětí. Během prázdnin jsme vyměnili ve dvou třídách 2.stupně radiátory, světla, vymalovali celou budovu, vyměnili staré skříně, opravili podlahy ve dvou třídách. Pořídili jsme nový nábytek do sborovny, kabinetů a tříd.

         2016/2017 měla škola 101 žáků. V ŠJ byly vyměněny pracovní desky v přípravnách jídla, byl obcí zakoupen robot a pečicí pánev. Všechna umývadla byla vybavena dávkovači mýdla a ručníků. ŠJ byla vymalována. Postupně se zlepšuje vnitřní prostředí budov. Během prázdnin byly v MŠ vyměněna okna za plastová.

          2017/2018 měla škola pouze 75 žáků. Klesající počet žáků je důsledkem nízké porodnosti v obci. Proto se vedení školy dohodlo se zastupitelstvem obce, že se obě budovy sloučí do jedné - u sýpky.        

 

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořila Lenka Čermáková